top of page
RAAMWERK SEKSUALITEIT & BELEID

Kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie

Een doordacht beleidskader over seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft een wezenlijke impact op de kwaliteit van je organisatie, het welzijn en de veiligheid van alle betrokken actoren in de dagelijkse praktijk.

 

Aan de hand van een modelvisie, concrete instrumenten, relevante achtergrondinformatie en vormingen bied ik organisaties de nodige handvaten en bouwstenen om een integraal beleid op het vlak van seksualiteit en lichamelijke integriteit te ontwikkelen. 

Zorginstellingen, scholen, sportclubs, (jeugd-)verenigingen; KMO's etc komen allen in aanmerking om op deze dienst te beroepen.

Naamloos.png
BELEIDSKADER LICHAMELIJKE EN SEKSUELE INTEGRITEIT

Geregeld werkt een organisatie pas naar aanleiding van een incident een beleid uit. Het gevaar is dan groot dat de organisatie enkel focust op een reactiebeleid of preventiebeleid en geen aanknopingspunten biedt voor een positieve beleving. Met een gedragen en doordacht kader kunnen we dit vermijden.

Het doel van een beleidskader is meervoudig:

 1. Werken aan een positief klimaat

 2. Grensoverschrijdend gedrag voorkomen

 3. Gepast reageren op incidenten

Om dit te realiseren zetten we in op drie niveaus: het kwaliteitsniveau, het preventieniveau en het reactieniveau.

KWALITEIT

Een kwaliteitsbeleid geeft een voorwaardenscheppend kader voor seksualiteit en lichamelijke integriteit binnen de organisatie. Dit kader expliciteert hoe de organisatie wil dat er wordt omgegaan met (seksuele) integriteit en geeft medewerkers daarbij een mandaat en richting.

Dit omvat:

 • Een visie over gewenst en ongewenst gedrag, de richtinggevende waarden, basisprincipes en uitgangspunten van de organisatie.
   

 • Afspraken en regels over gewenst gedrag, hoe je als organisatie verwacht dat mensen met elkaar omgaan en hun seksualiteit beleven.

PREVENTIE

De beleidsmatregelen op het preventieniveau bouwen verder op de visie en maatregelen van het kwaliteitsniveau. Op dit niveau ga je mogelijke oorzaken na, definieer je waar de grootste risico’s liggen en bepaal je waar je het als organisatie net goed doet. 


Dit omvat:

 • Een risicoanalyse van grensoverschrijdend gedrag
   

 • Een actieplan om gewenst gedrag te bevorderen en om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en er gepast mee om te gaan
   

 • Het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden rondom dit thema
   

 • Vormingen over grensoverschrijdend gedrag

REACTIE

De maatregelen op het reactieniveau bouwen verder op die van het preventieniveau en bepalen hoe er met een incident kan worden omgegaan en welke nazorg, leerkansen en herstel er moet voorzien worden.


Dit omvat:

 • Richtlijnen betreft gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag
   

 • Richtlijnen betreft nazorg wanneer een incident plaatvond of na een melding van seksuele intimidatie 
   

 • Richtlijnen betreft herstel van emotionele/relationele schade bij de betrokkene(n)
   

 • Richtlijnen betreft analyse van incidenten om patronen, oorzaken, succesfactoren en knelpunten te achterhalen

bottom of page